ความเป็นมาของโครงการ
    เส้นทางการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยยังขาดความต่อเนื่อง การเดินทางระหว่างเมืองสำคัญ ๆ ในบางพื้นที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางที่มีระยะทางไกลเกินความจำเป็น เช่น การเดินทางระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช มายังกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ภูเก็ต พังงา และ กระบี่ จำเป็นต้องใช้เส้นทางต่าง ๆ ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 403 ทางหลวงหมายเลข 41 ทางหลวงหมายเลข 44 และทางหลวงหมายเลข 4 ทั้งนี้เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ การพัฒนาโครงข่ายถนนที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายถนนในแนวเหนือ - ใต้ ทั้งฝั่งทะเลอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย อย่างไรก็ตามยังขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในแนวตะวันตก-ตะวันออก ซึ่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดพังงา เป็นอาณาเขตพื้นที่ในแนวตะวันตก - ตะวันออกที่มีความกว้างมากที่สุด การพัฒนาทางหลวงแนวใหม่ สายทุ่งสง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในภาคใต้ให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางถนนของประเทศ ประหยัดเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้ยังช่วยรองรับการเดินทางระหว่างภาคใต้ตอนล่างขึ้นสู่กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวสูงขึ้น

Banner Size 740x410 pixel.
Advice :
    Save images please press Right Click and Save Images as...

ขนาดแบนเนอร์ 740 x 410 พิกเซล
คำแนะนำ :
    คลิกขวาที่รูป และกด บันทึกภาพเป็น...
Icon Website Size 45x45 pixel.
ไอค่อนเว็บไซต์ ขนาด 45x45 pixel.